Schoolontwikkeling 2017-2018

Wat krijgt in 2017-2018 speciale aandacht op OBS de Perroen?

verjaardagsfoto's 2015 307

Leesonderwijs

Door het gebruik van de computer als informatiemiddel zijn kinderen niet alleen selectiever gaan lezen, maar ook minder. Het ‘lekker lezen met een boekje in een hoekje’ is bij veel kinderen weggeëbd. Het gevolg is een verminderde mate van leesvaardigheid, leesmotivatie en leestempo. Ook merken wij dat het aantal kinderen met leesproblemen stijgt. De leesresultaten zijn beneden onze verwachtingen en daar willen en moeten we wat mee doen.
Dit schooljaar gaan we het lezen weer een impuls geven. Dat betekent dat we niet alleen meer (gerichte) aandacht gaan geven aan het aanvankelijk leesproces (=het leren lezen), maar zeker ook in boekpromotie. Veel lezen, voorlezen, praten over boeken, ervaringen uitwisselen, naar de bibliotheek en allerlei andere activiteiten die ervoor zorgen dat meer kinderen meer gaan lezen. Gelukkig hebben wij zelf een uitgebreide bibliotheek op school en deze zal zeker weer worden aangevuld met mooie nieuwe boeken.

Uitdaging voor alle leerlingen


Wij willen in ons onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau en de belangstelling van alle kinderen. Wij willen dat kinderen zich uitgedaagd weten. In het verleden kregen vooral de kinderen die meer tijd nodig hadden om ‘bij te blijven’ de aandacht van de leerkracht. Deze aandacht krijgen zij nog steeds.

Kinderen die sneller leren hebben ook recht op instructie en uitdaging. We hebben een ‘Plusklas’, een groepje kinderen dat onder begeleiding van Astrid Loontjes zich een uur in de week bezighoudt met speciale opdrachten die hun denkvermogen aanspreken. Ook zijn er twee groepen kinderen die Franse les krijgen op een hoger niveau. Myschka van Keulen geeft deze lessen.
In de gewone klassensituatie moet een leerkracht tijd en aandacht kunnen geven aan alle kinderen. In de groepsplannen die per vak gemaakt worden staat beschreven hoe dat gebeurt voor de basisgroep, voor de kinderen die meer tijd nodig hebben en voor de snellere kinderen. We merken dat dit niet eenvoudig is.

Samen met de stagiaires en een docent van de PABO vormt een aantal leerkrachten van de Perroen een CoP, een Community of Practice. Dit CoP onderzoekt o.a. vanuit een theoretisch kader wat goed onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong belemmert, dan wel bevordert, met als doel een betere aansluiting in de groep.

Kanjertraining

‘Iedereen wil te vertrouwen zijn’, dat is het uitgangspunt van de Kanjertraining waar OBS de Perroen voorjaar 2015 mee kennis maakte. Er wordt in de groepen regelmatig gesproken en gewerkt over en met vertrouwen. Als je in de wereld van vertrouwen zit, zit je lekker in je vel, hou je rekening met de ander. Zit je niet lekker in je vel, dan kom je snel in de wereld van wantrouwen en doe je dingen die je eigenlijk niet wilt: plaag je, scheld je, pak je iets van de ander af. De Kanjertraining leert de kinderen en ons hier bewust van te zijn; bewust van het verschil tussen gedrag en zijn en ook bewust te zijn van het effect van je gedrag op een ander.

De effecten van het gebruik van de Kanjertraining en de daarbij horende ‘Kanjertaal’ zijn al goed merkbaar binnen onze school. Dit schooljaar gaan we ons hier verder op richten.

We hebben de afgelopen twee schooljaren al veel bereikt. We zien dat het aantal incidenten en pestsituaties duidelijk is verminderd. (alle pestmeldingen en incidenten worden geregistreerd) Toch kunnen we nog veel meer bereiken door nog duidelijker en consequenter de kanjertaal te gebruiken en daarna te handelen. De samenwerking met u als ouders, is hierin zeker ook van belang.

 

Op weg naar het Kindcentrum

In 2015 is gestart met een intensievere samenwerking met OBS de Kring. Deze zal leiden naar een samengaan in één integraal Kindcentrum. Met de teams en ouders zijn de 3 kernwaarden vastgesteld van waaruit de missie en de visie is geformuleerd. Afgelopen schooljaar zijn werkgroepen, bestaande uit teamleden, medewerkers van MIK, ouders en soms externe deskundigen, actief geweest in het concreet maken van deze visie.

De werkgroep ‘Kosmische en culturele vorming’, die zich buigt over de invulling van de creatieve en wereldoriëntatie vakken, is in hun onderzoek gestuit op IPC (international primary curriculum) De wijze waarop IPC vanuit projecten de net genoemde vakken in samenhang aanbod laat komen lijkt zo passend, dat we besloten hebben met beide scholen dit komend schooljaar (november/december) uit te gaan proberen. Uiteraard doen we dit niet ‘zomaar’, maar worden we hierin begeleid.

De werkgroep ‘Accommodatie’, die zich bezig houdt met de vormgeving van het nieuwe gebouw, heeft een programma van wensen/eisen geformuleerd waaraan het nieuwe gebouw, dat aan de Borghaag komt te staan, zal moeten voldoen. Nadat de beide medezeggenschapsraden deze besproken en goedgekeurd hebben, is deze voorgelegd aan het college van Bestuur en het bouwbureau dat het bouwproces gaat begeleiden. In september ’17 zal duidelijk worden welk architectenbureau deze wensen/eisen zal gaan uitwerken tot een nieuw passend gebouw.
Via de nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd over de resultaten van de besprekingen van de andere werkgroepen.

Integraal Kindcentrum zijn betekent dat er één kind voorziening komt voor kinderen van 2 tot 13 jaar: school, peuterspeelzaal, BSO en mogelijk ook kinderopvang. In het gebouw van de Perroen is de BSO neergestreken: de eerste concrete stap naar het IKC! Vorig schooljaar was er alleen naschoolse opvang. Vanaf 2017-2018 biedt MIK Nielson ook voorschoolse opvang aan.
De peuteropvang is gevestigd in het gebouw van OBS de Kring.

Kindgesprekken


De tijd dat de leerkracht dacht dat alleen hij/zij wist wat goed was voor het kind, ligt ver achter ons. Naast de ouders zijn vooral ook de kinderen zelf zich er heel goed bewust van wat zij weten, waar ze goed in zijn en op welke wijze ze het best kunnen leren.

De leerkrachten van de Perroen willen de kinderen graag een duidelijker stem geven in hun eigen leerproces en moeten dus met de kinderen in gesprek. Hoe voer je zo’n gesprek, zonder hier zelf teveel sturing aan te geven? Hoe organiseer je dit soort gesprekken? Wat zijn de gevolgen voor het geven van je onderwijs?

Ook hier gaan we dit schooljaar mee aan de slag.