Schoolontwikkeling 2018-2019

Wat krijgt in 2018-2019 speciale aandacht op OBS de Perroen?

verjaardagsfoto's 2015 307

Leesonderwijs

Door het gebruik van de computer als informatiemiddel zijn kinderen niet alleen selectiever gaan lezen, maar ook minder. Het ‘lekker lezen met een boekje in een hoekje’ is bij veel kinderen weggeëbd. Het gevolg is een verminderde mate van leesvaardigheid, leesmotivatie en leestempo. Ook merken wij dat het aantal kinderen met leesproblemen stijgt. De leesresultaten zijn beneden onze verwachtingen en daar willen en moeten we wat mee doen.
Vorig schooljaar heeft lezen een enorme impuls gekregen. Veel kinderen zijn meer gaan lezen en, nog belangrijker, zijn lezen leuker gaan vinden. Er is immers meer gelegenheid om lekker in je boek te lezen en te duiken in de wereld van een ander. We blijven dus veel tijd besteden aan lezen, voorlezen, praten over boeken, ervaringen uitwisselen, naar de bibliotheek en allerlei andere activiteiten die ervoor zorgen dat meer kinderen meer gaan lezen. Gelukkig hebben wij zelf een uitgebreide bibliotheek op school en deze zal zeker weer worden aangevuld met mooie nieuwe boeken.

Uitdaging voor alle leerlingen


Wij willen in ons onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij het niveau en de belangstelling van alle kinderen. Wij willen dat kinderen zich uitgedaagd weten. In het verleden kregen vooral de kinderen die meer tijd nodig hadden om ‘bij te blijven’ de aandacht van de leerkracht. Deze aandacht krijgen zij nog steeds.

Kinderen die sneller leren hebben ook recht op instructie en uitdaging. We hebben een ‘Plusklas’, een groepje kinderen dat onder begeleiding van Astrid Loontjes zich een uur in de week bezighoudt met speciale opdrachten die hun denkvermogen aanspreken. Ook zijn er twee groepen kinderen die Franse les krijgen op een hoger niveau. Myschka van Keulen geeft deze lessen.
In de gewone klassensituatie moet een leerkracht tijd en aandacht kunnen geven aan alle kinderen. In de groepsplannen die per vak gemaakt worden staat beschreven hoe dat gebeurt voor de basisgroep, voor de kinderen die meer tijd nodig hebben en voor de snellere kinderen. We merken dat dit niet eenvoudig is.

Samen met de stagiaires en een docent van de PABO vormt een aantal leerkrachten van de Perroen een CoP, een Community of Practice. Dit CoP onderzoekt o.a. vanuit een theoretisch kader wat goed onderwijs aan kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong belemmert, dan wel bevordert, met als doel een betere aansluiting in de groep.

Kanjertraining

‘Iedereen wil te vertrouwen zijn’, dat is het uitgangspunt van de Kanjertraining waar OBS de Perroen voorjaar 2015 mee kennis maakte. Er wordt in de groepen regelmatig gesproken en gewerkt over en met vertrouwen. Als je in de wereld van vertrouwen zit, zit je lekker in je vel, hou je rekening met de ander. Zit je niet lekker in je vel, dan kom je snel in de wereld van wantrouwen en doe je dingen die je eigenlijk niet wilt: plaag je, scheld je, pak je iets van de ander af. De Kanjertraining leert de kinderen en ons hier bewust van te zijn; bewust van het verschil tussen gedrag en zijn en ook bewust te zijn van het effect van je gedrag op een ander.

De effecten van het gebruik van de Kanjertraining en de daarbij horende ‘Kanjertaal’ zijn al goed merkbaar binnen onze school. Dit schooljaar gaan we ons hier verder op richten.

We hebben de afgelopen twee schooljaren al veel bereikt. We zien dat het aantal incidenten en pestsituaties duidelijk is verminderd. (alle pestmeldingen en incidenten worden geregistreerd) Toch kunnen we nog veel meer bereiken door nog duidelijker en consequenter de kanjertaal te gebruiken en daarna te handelen. De samenwerking met u als ouders, is hierin zeker ook van belang.

 

Op weg naar het Kindcentrum ZIEZO!

 

In 2015 is gestart met een intensievere samenwerking tussen OBS de Kring en OBS de Perroen. Deze zal, samen met kinderopvang MIK, leiden naar een samengaan in Integraal Kindcentrum ZIEZO! Met de teams en ouders zijn drie kernwaarden vastgesteld van waaruit de missie en de visie is geformuleerd: bewegen, zien & zijn.

De beide scholen groeien steeds meer naar elkaar toe. Zo worden sportactiviteiten samen georganiseerd en werken we met eenzelfde rekenmethode: ‘Alles telt’. Belangrijker echter is de wijze waarop wij als school/Kindcentrum omgaan met kinderen en hoe we willen dat kinderen met elkaar omgaan: vanuit vertrouwen dat de ander het goed bedoelt. De taal en denkwijze van de Kanjertraining is hierbij leidend.

In onze visie is beschreven dat we kinderen echt willen zien. Dat betekent voor ons  dat we hen meer ruimte geven in wat en hoe zij leren. Komend schooljaar gaan wij dit realiseren op het gebied van wereldverkenning. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden niet meer als aparte vakken gegeven, maar in samenhang. BLINK-wereld, geeft ons hier houvast in door thema’s aan te bieden. Nadat de leerkracht dit thema geïntroduceerd heeft, krijgen de leerlingen alle ruimte om deelonderwerpen te onderzoeken. Zij leren hierdoor niet alleen de vaardigheden (hoe formuleer je een onderzoeksvraag, welke bronnen gebruik je, hoe verwerk je wat je gevonden hebt en op welke wijze deel je dit met je groepsgenoten), maar doen ook concrete kennis op die, doordat zij direct betrokken waren bij het vergaren ervan, veel beter blijft hangen. Het voorbereiden van deze thema’s gebeurt samen met de collega’s van de Kring. We trekken hierin samen op.

Het verder concreet uitwerken van de visie zal het komende jaar veel aandacht krijgen.

Inmiddels heeft Geert Timmermans, van architectenbureau Povse & Timmermans, de wensen van teams, kinderen en ouders verwerkt in een passend ontwerp. Zoals het er nu naar uitziet gaat er in het tweede deel van dit schooljaar met de bouw gestart worden.

Kindgesprekken


De tijd dat de leerkracht dacht dat alleen hij/zij wist wat goed was voor het kind, ligt ver achter ons. Naast de ouders zijn vooral ook de kinderen zelf zich er heel goed bewust van wat zij weten, waar ze goed in zijn en op welke wijze ze het best kunnen leren.

De leerkrachten van de Perroen willen de kinderen graag een duidelijker stem geven in hun eigen leerproces en moeten dus met de kinderen in gesprek. Hoe voer je zo’n gesprek, zonder hier zelf teveel sturing aan te geven? Hoe organiseer je dit soort gesprekken? Wat zijn de gevolgen voor het geven van je onderwijs?

Ook hier gaan we dit schooljaar mee aan de slag.