Schoolontwikkeling 2018-2019

Wat krijgt in 2019-2020 speciale aandacht op OBS de Perroen?

verjaardagsfoto's 2015 307

Leesonderwijs

Door het gebruik van de computer als informatiemiddel zijn kinderen niet alleen selectiever gaan lezen, maar ook minder. Het ‘lekker lezen met een boekje in een hoekje’ is bij veel kinderen weggeëbd. Het gevolg is een verminderde mate van leesvaardigheid, leesmotivatie en leestempo. Ook merken wij dat het aantal kinderen met leesproblemen stijgt. De leesresultaten zijn beneden onze verwachtingen en daar willen en moeten we wat mee doen.

De afgelopen jaren heeft lezen een enorme impuls gekregen. Veel kinderen zijn meer gaan lezen en, nog belangrijker, zijn lezen leuker gaan vinden. Er is immers meer gelegenheid om lekker in je boek te lezen en te duiken in de wereld van een ander. We blijven dus veel tijd besteden aan lezen, voorlezen, praten over boeken, ervaringen uitwisselen, naar de bibliotheek en allerlei andere activiteiten die ervoor zorgen dat meer kinderen meer gaan lezen. Gelukkig hebben wij zelf een uitgebreide bibliotheek op school en deze zal zeker weer worden aangevuld met mooie nieuwe boeken.

Het jonge kind

De leerkrachten van groep 1, 2 en 3 hebben geconstateerd dat er in beide scholen winst te behalen is in het ontwikkelen van een goede doorgaande lijn, m.n. van groep 2 naar groep 3. In samenspraak met onze kindpartner MIK peuteropvang willen we dit breder trekken: doorgaande lijn voor het jonge kind (2 tot 7 jarigen) De leerlijn in het ontwikkelen van de vaardigheden die een peuter doormaakt naar kleuter en schoolkind verloopt deels natuurlijk, waarbij er altijd sprake moet zijn van een goed beredeneerd aanbod. Goede observatie instrumenten om te zien welke vaardigheden er beheerst worden ontbreken.

Gezamenlijk is er een start gemaakt in het onderzoek naar een goed beredeneerd aanbod. 

Op de Perroen is er dit schooljaar een groep 2-3, waardoor een geleidelijke overgang van lerend spelen naar spelend leren natuurlijker vorm krijgt. 

 

Kanjertraining

‘Iedereen wil te vertrouwen zijn’, dat is het uitgangspunt van de Kanjertraining waar OBS de Perroen voorjaar 2015 mee kennis maakte. Er wordt in de groepen regelmatig gesproken en gewerkt over en met vertrouwen. Als je in de wereld van vertrouwen zit, zit je lekker in je vel, hou je rekening met de ander. Zit je niet lekker in je vel, dan kom je snel in de wereld van wantrouwen en doe je dingen die je eigenlijk niet wilt: plaag je, scheld je, pak je iets van de ander af. De Kanjertraining leert de kinderen en ons hier bewust van te zijn; bewust van het verschil tussen gedrag en zijn en ook bewust te zijn van het effect van je gedrag op een ander.

De effecten van het gebruik van de Kanjertraining en de daarbij horende ‘Kanjertaal’ zijn al goed merkbaar binnen onze school. Dit schooljaar gaan we ons hier verder op richten.

We hebben de afgelopen drie schooljaren al veel bereikt. We zien dat het aantal incidenten en pestsituaties duidelijk is verminderd. (alle pestmeldingen en incidenten worden geregistreerd) Toch kunnen we nog veel meer bereiken door nog duidelijker en consequenter de kanjertaal te gebruiken en daarna te handelen. De samenwerking met u als ouders, is hierin zeker ook van belang.

 

Op weg naar het Kindcentrum ZIEZO!

In 2015 is gestart met een intensievere samenwerking tussen OBS de Kring en OBS de Perroen. Deze zal, samen met kinderopvang MIK, leiden naar een samengaan in Integraal Kindcentrum ZIEZO! Met de teams en ouders zijn drie kernwaarden vastgesteld van waaruit de missie en de visie is geformuleerd: bewegen, zien & zijn.

De beide scholen groeien steeds meer naar elkaar toe. Zo worden sportactiviteiten samen georganiseerd en werken we met eenzelfde rekenmethode: ‘Alles telt’. Belangrijker echter is de wijze waarop wij als school/Kindcentrum omgaan met kinderen en hoe we willen dat kinderen met elkaar omgaan: vanuit vertrouwen dat de ander het goed bedoelt. De taal en denkwijze van de Kanjertraining is hierbij leidend.

In onze visie is beschreven dat we kinderen echt willen zien. Dat betekent voor ons  dat we hen meer ruimte geven in wat en hoe zij leren. Komend schooljaar gaan wij dit realiseren op het gebied van wereldverkenning. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs worden niet meer als aparte vakken gegeven, maar in samenhang. BLINK-wereld, geeft ons hier houvast in door thema’s aan te bieden. Nadat de leerkracht dit thema geïntroduceerd heeft, krijgen de leerlingen alle ruimte om deelonderwerpen te onderzoeken. Zij leren hierdoor niet alleen de vaardigheden (hoe formuleer je een onderzoeksvraag, welke bronnen gebruik je, hoe verwerk je wat je gevonden hebt en op welke wijze deel je dit met je groepsgenoten), maar doen ook concrete kennis op die, doordat zij direct betrokken waren bij het vergaren ervan, veel beter blijft hangen. Het voorbereiden van deze thema’s gebeurt samen met de collega’s van de Kring. We trekken hierin samen op.

 

Herfst 2019 gaat gestart worden met de bouw van ZIEZO! Gemeente, bestuur, de beide scholen en MIK kinderopvang richten hun plannen op de de start van ZIEZO! augustus 2020. Die datum komt steeds dichterbij.

Ouders en alle andere betrokkenen informeren we over het proces via een speciale nieuwsbrief. Ouders ontvangen daarnaast nog regelmatig een ‘update’ via Isy, het ouderportaal.

 

Regisseur van eigen ontwikkeling

De tijd dat de leerkracht dacht dat alleen hij/zij wist wat goed was voor het kind, ligt ver achter ons. Naast de ouders zijn vooral ook de kinderen zelf zich er heel goed bewust van wat zij weten, waar ze goed in zijn en op welke wijze ze het best kunnen leren.

De leerkrachten van ZIEZO! willen de kinderen graag een duidelijker stem geven in hun eigen leerproces. Dit doen we door gerichter met kinderen in gesprek te gaan, hen meer zelfstandigheid en vertrouwen te geven. Kinderen moeten op een goede wijze kunnen reflecteren op wat zij gedaan hebben. Hierbij telt niet alleen het resultaat, maar zeker ook het proces!

Ook dit is een van de te ontwikkelen zaken in schooljaar 2019-2020.