Passend onderwijs

Passend onderwijs


Goed onderwijs begint met het goed kunnen omgaan met verschillen tussen kinderen. Het is aan de leerkracht om daar voor alle kinderen in de klas een goede vorm in te vinden in zowel pedagogisch als didactisch handelen.
De kinderen wordt gevolgd door regelmatig te reflecteren op o.a. de resultaten van het onderwijs. Dat gebeurt structureel twee keer per jaar nadat de toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO) zijn afgenomen. De leerkracht bespreekt de resultaten van individuele leerlingen met de intern begeleider.

Met de bouwteamleider en/of de directeur wordt er op groepsniveau gereflecteerd op het onderwijs. Wat heeft er toe bijgedragen dat de (toets-) resultaten zijn zoals ze zijn?

IMG_3834

Intern begeleider


De intern begeleider, op OBS de Perroen is dat Davina Deiana, denkt met de leerkracht mee in het formuleren van onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een leerling en handelingsvragen van de leerkracht.

De intern begeleider doet dit onder andere door:

  • Het structureel organiseren en uitvoeren van leerling besprekingen met de leerkracht;
  • In de klas te observeren;
  • Het voeren van oudergesprekken;
  • Het voeren van kindgesprekken;
  • Het uitvoeren van didactische of pedagogische onderzoeken.

Naast de zorg in de klas, is de intern begeleider, in samenwerking met de directeur, verantwoordelijk voor een goede ondersteuningsstructuur en heldere procedures in de zorg op schoolniveau.

De intern begeleider is contactpersoon bij diverse instanties en heeft een helder beeld van de sociale kaart en de hulpverleningsinstanties in de regio.
Het is een taak van de intern begeleider om de zorgmogelijkheden in de regio zo optimaal mogelijk te benutten.

Gedragsspecialist


Binnen OBS de Perroen heeft Marijke Jessen zich afgelopen jaren, door het volgen van diverse opleidingen,  gespecialiseerd tot gedragsspecialist. In de praktijk wil dat zeggen dat Marijke, in haar rol als gedragsspecialist, geconsulteerd kan worden.

Marijke kan met de leerkracht meedenken, meekijken en advies geven, hoe om te gaan met kinderen in een klas, waarbij er vragen of  zorgen zijn over de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied en/of met vragen van de leerkracht op gebied van werkhouding en taakaanpak.

Het doel van de inzet van Marijke is een beter beeld krijgen van de onderwijsbehoeften van het kind, zodat de begeleiding van het kind kan worden aangescherpt.

De activiteiten van Marijke vinden alleen plaats met toestemming van ouders en in overleg met de leerkracht en de intern begeleider. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gehouden over de activiteiten en de voortgang van de begeleiding.

De Interkomschil


Binnen Stichting kom Leren is het mogelijk om, naast de intern begeleider,  iemand te laten meekijken, meedenken en meedoen in de klas, zodat de leerkracht ondersteuning krijgt in het vormgeven van het onderwijs.

Deze ondersteuning wordt geboden door personeel van kom Leren: drie psychologen en twee pedagogisch assistentes of door gespecialiseerde leerkrachten. Dit noemen we de Interkomschil.

Aan elke school is een consultant  ( psycholoog) verbonden die medeverantwoordelijk is voor de zorg op scholen. Hierbij zijn ouders een belangrijke partner.

Met de consultant, voor OBS de Perroen is dat Ingrid Provaas,  kunnen scholen tevens leerlingen bespreken waar extra zorg naar uit gaat op het gebied van leerontwikkeling, gedrag, welbevinden of taakaanpak.

Vanuit deze gesprekken kan de consultant besluiten dat er een observatie, gesprek of onderzoek nodig is om op zoek te gaan naar de onderwijsbehoeften van het kind.

Met name wanneer de ontwikkeling blijft stagneren of gedragsproblemen blijven bestaan, kan er “handelingsgerichte procesdiagnostiek” uitgevoerd worden door de Interkomschil. Dit houdt in dat er een gefaseerd onderzoek plaatsvindt met als uitgangspunt: “wat hebben we nu nodig om verder te kunnen”.

Van ouders verwachten wij dat, vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, een bijdrage wordt geleverd  aan het proces, zodat het kind een eenduidige aanpak ervaart.

Mochten we, school en ouders ervaren dat OBS de Perroen wellicht niet  het aanbod kan geven waar het kind recht op heeft, dan wordt de trajectbegeleider van Passend onderwijs ingeschakeld.  Deze trajectbegeleider gaat met school en ouders verder verkennen welke mogelijkheden er nog zijn voor het kind binnen het regulier basisonderwijs of er worden voorbereidingen getroffen voor een tijdelijke plaatsing binnen het speciaal onderwijs.