Oudervereniging de Perroen

Oudervereniging de Perroen

De oudervereniging de Perroen (OVP) heeft tot doel de ouders bij de school te betrekken en het schoolplezier van de kinderen te bevorderen. Daarnaast behartigt de oudervereniging de belangen van de kinderen en de ouders.

De oudervereniging beheert ook uw ouderbijdrage en legt hierover jaarlijks verantwoording af. In september/oktober krijgen alle kinderen een brief mee waarin verzocht wordt het bedrag van €32,50,- per kind over te maken op Rekening: NL82RABO0157584682 Ten name van; Oudervereniging de Perroen.

Van dit bedrag worden oa zaken betaald als Schoolreisjes, Sinterklaas, Carnaval en het ijsfestijn. Ook betaalt de oudervereniging mee aan culturele uitstapjes van de kinderen: bezoek aan museum, theater of concert.

Als er redenen zijn waarom u dit bedrag niet kunt betalen vragen we u om dit te melden bij Lineke de Kruijf.

Dit schooljaar wordt u vertegenwoordigd door: Hans Hoonhout (voorzitter) Martijn Evers (penningmeester), Raymond Crijnen (secretaris) , Mandy Meertens, Ron Boelen, Judith van Geenen, Judith de Kwaadsteniet, Mardou Kersten, Robbert Beijers en Chiel de Theije

 

Het jaarplan voor schooljaar 2018-2019 vindt u bij de downloads

IMG_4999

Ons doel

  • Het bevorderen van de ouderparticipatie in brede zin
  • Het stimuleren en financieel ondersteunen van activiteiten en/of voorzieningen die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, schoolreisjes, schoolfeesten de schoolbibliotheek etc.;
  • Het heffen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage ten behoeve van de bekostiging van de activiteiten en voorzieningen zoals hierboven bedoeld;
  • Fungeren als klankbord voor de directie en medezeggenschapsraad van de school over zaken die het beleid en/of de voorzieningen van de school betreffen;
  • De betrokkenheid van ouders stimuleren bij vernieuwingen, veranderingen en verbeteringen op school.
  • Helpen bij het duiden en benoemen van de verantwoordelijkheden van de ouders en van de school en het verhelderen van de verwachtingen over en weer, als het gaat om het beleid op school, vernieuwingen, verbeteringen, omgangsvormen en (gedrags)regels, alsmede de handhaving ervan.
  • Het (helpen) uitdragen van de visie en de “unique selling points” van de Perroen.
  • Feedback geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad (MR).