Missie & Visie

Missie en Visie

Binnen OBS de Perroen is in overleg met het team, de leden van de medezeggenschapsraad en de directie de visie en missie van de school bepaald en vastgelegd.

In de missie geven we de algemene doelstelling aan, die ons na aan het hart ligt en die we beschouwen als onze belangrijkste taakstelling. We zien onze missie als een “inspirerend perspectief”. Ofschoon we ons realiseren, dat we de missie mogelijk nooit helemaal zullen bereiken, willen we op onze weg ernaar toe veel realiseren.

_MG_5014

Missie

OBS De Perroen wil een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale individuele ontwikkeling van kinderen tot mensen die graag blijven leren en die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan. Om dit te bereiken wil De Perroen een “lerende organisatie” zijn, waar zorg wordt besteed aan leerling en medewerker.

De relatie tussen de mens en de wereld is, evenals tussen mensen onderling, er een van geven en nemen. De omgang met de wereld en met de medemens vraagt soms om het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, soms om acceptatie, maar altijd om respect. Voorwaarde is steeds een gevoel van veiligheid. In een veilige omgeving kunnen kennis, inzicht, begrip en vaardigheden worden verworven en kunnen creativiteit en zelfvertrouwen zich ontwikkelen. Veiligheid, zelfvertrouwen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Perroen wil een vertrouwde basis bieden aan haar leerlingen, daarbij niet voorbijgaand aan de persoonlijke achtergrond van iedere individuele leerling.

Visie

Om de missie uit te kunnen voeren, moet ons onderwijs hierop ingericht zijn. De visie, zoals hieronder beschreven, heeft tot doel een stevig handvat te zijn om onze missie uit te kunnen voeren.

Zelfvertrouwen

“ ….tot mensen die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan…”

Zelfvertrouwen moet van jongs af aan ontwikkeld worden. Ouders en school hebben hierin een gezamenlijke opdracht. Dit zelfvertrouwen wordt ontwikkeld door te kunnen oefenen, door fouten te mogen maken, vertrouwen te krijgen dat ‘je het wel kunt’. Het mogen dragen van verantwoordelijkheden, ook over het eigen leerproces, is een belangrijk onderdeel.

De wereld ontdekken en je daarbij niet uit het veld laten slaan kan alleen vanuit een veilige omgeving. Deze veilige omgeving ontstaat op OBS de Perroen door het geven van structuur en het bijsturen van gedrag. ‘Goed Gedaan’, de methode voor sociaal emotionele vorming, leert de kinderen emoties en gedrag te herkennen bij de ander en bij zichzelf en hiermee om te gaan. Het draagt daardoor bij aan de verdere ontwikkeling van waarden en normen die het kind nodig heeft om op een evenwichtige manier in het leven te staan.

OBS de Perroen werkt actief aan een positief schoolklimaat, waarbij gedrag meer gestuurd wordt vanuit een positieve reactie; het (leren) geven van complimenten. Werken vanuit de krachten, de talenten van kinderen, betekent dat leerkrachten weten welke talenten hun leerlingen hebben en deze benoemen. En het afgrenzen en uitdoven van ongewenst gedrag.

Optimale ontwikkeling

“… een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale ontwikkeling van het individuele kind…..”

OBS de Perroen wil bijdragen aan de ontwikkeling van het hele kind. Dat betekent dat naast een stevige cognitieve stimulans, er de nodige aandacht is voor de sociaal emotionele, culturele en motorische ontwikkeling.

Van een optimale ontwikkeling kan pas sprake zijn als de kinderen betrokken zijn bij wat zij leren, de natuurlijke nieuwsgierigheid die bij kinderen hoort moet worden vastgehouden. Dit doet OBS de Perroen door het bieden van een krachtige leeromgeving en uit te gaan van de belevingswereld van kinderen.

Leerkrachten weten welke interesses en leerstijlen de kinderen hebben en maken hier gebruik van. Dat betekent dat er gewerkt wordt met verschillende didactische werkvormen, waaronder coöperatieve werkvormen.

Het team van OBS de Perroen ziet de professionele deskundigheid van de leerkracht als een van de hefbomen voor goed onderwijs en dus de optimale ontwikkeling van het hele kind. Dat betekent dat leerkrachten de onderwijsbehoeftes van de kinderen zien en hun lessen daarop (kunnen) afstemmen. Er wordt gedifferentieerd les gegeven vanuit duidelijke haalbare doelen. Deze doelen en de daarbij horende pedagogisch-didactische aanpak worden verwerkt groepsplannen

Nieuwsgierigheid

“……….waar natuurlijke nieuwsgierigheid naar de wereld en elkaar uitgangspunt zijn….”

OBS de Perroen gaat voor het geven van Boeiend Onderwijs, onderwijs dat de kinderen stimuleert vragen te stellen, zelf op ontdekking uit te gaan. Dat houdt in dat er een krachtige leeromgeving is waar verwondering gecreëerd wordt. Eigen initiatieven worden gewaardeerd en gestimuleerd.

Hoewel OBS de Perroen voor de meeste vakken methodes heeft, betekent dit niet dat deze methodes slaafs gevolgd worden. Doelen zijn geformuleerd en deze moeten gehaald worden, waarbij een methode als bronnenboek gehanteerd mag worden. Vanuit een eigen deskundigheid is de leerkracht in staat het doel van de les te bereiken zonder gebruik te maken van de methode.

Tussen de leerlingen zijn er verschillen in het prikkelen van de nieuwsgierigheid. Waar voor de één uitdaging ligt in opdrachten die een beroep doen op abstract denken, leert een ander vooral praktisch, met concrete materialen.

Omgaan met de wereld en met de ander

“…de omgang met de wereld en met de medemens vraagt soms om het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid, soms om acceptatie, maar altijd om respect…”

Goed omgaan met de wereld kan alleen als je goed om kunt gaan met de ander. Goed omgaan met elkaar leren de kinderen niet alleen spelenderwijs, maar ook door lessen rond de sociaal emotionele vorming. Verschillen tussen kinderen in het beleven van gedrag en emoties moet worden geleerd, omdat de maatschappij complexer geworden is en veel kinderen door verschillende mensen worden opgevoed. Kinderen hebben meer dan ooit behoefte aan duidelijkheid en structuur. Het wordt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwd dat kinderen zich veilig voelen, daarom worden de (samen met de kinderen opgestelde) school en klassenregels gehandhaafd. Pestgedrag wordt niet geaccepteerd; het anti-pestprotocol biedt hierbij duidelijkheid aan ouders, leerkrachten en leerlingen.

OBS de Perroen maakt kinderen bewust van denkgewoontes (humor, nauwkeurigheid, flexibiliteit etc.) om meer grip te krijgen op zichzelf en de ander.

Door de wereld te ‘kennen’ leren de kinderen beter te begrijpen. De wereld moet dus in de school gehaald worden. Dat begint met directe contacten met de buurt en door gebruik te maken van de achtergronden van de kinderen. Verschillen tussen mensen, ideeën van mensen, culturen en religies worden besproken waarbij ‘respect’ het kernbegrip is. Jaarlijks wordt er een project georganiseerd waarbij het omgaan met de wereld en / of met de ander een substantieel deel uitmaakt. De wereld wordt ook de school in gehaald door het leren van de Franse taal en de daarbij horende contacten met een school in Wallonië.

Zorg voor alle betrokkenen

“…….. waar zorg wordt besteed aan alle betrokkenen…”

De relatie tussen alle betrokkenen, kinderen, ouders en team, moet er een zijn van respect. Een open, uitnodigende sfeer, waarbij recht gedaan wordt aan de mening van de ander. Ieder heeft zijn kundigheden en talenten en daarvan wordt gebruik gemaakt.

Ouders en leerkrachten zijn partners in het opvoeden van hun kinderen en trekken hierin gezamenlijk op. Ouders horen bij goed onderwijs. Hun deskundigheid kunnen we niet missen, zij kennen immers hun kind het best. Zij kunnen de school al in een vroeg stadium helpen te signaleren wanneer de ontwikkeling van hun kleuter anders loopt dan verwacht. OBS de Perroen luistert naar de mening en de adviezen die ouders geven. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind wordt door zowel school als ouders gedragen. De verantwoordelijkheid voor de besluiten die daaruit voortvloeien en de uitvoering hiervan ligt bij de school. Vertrouwen in elkaars deskundigheid en een goede communicatie cq open luisterhouding zijn voorwaarden om tot een win win situatie te komen als het gaat om de ontwikkeling van het kind.

Typering van de school

OBS de Perroen is een school waar ieder kind zichzelf mag zijn. De verschillen in interesses en mogelijkheden worden niet alleen gezien, maar ook erkend en gebruikt. Vanuit een veilige leeromgeving worden kinderen geprikkeld, zodat ze op een breed terrein groeien tot mensen die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan.

Het geven van boeiend onderwijs is hiervoor een voorwaarde.

Er wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven; onderwijs dat zich, net als alle betrokkenen bij de Perroen, blijft ontwikkelen.

Een veilige warme leeromgeving wordt vormgegeven door het voorleven en benoemen van goed gedrag en het uitdoven van onwenselijk gedrag.

U herkent dit in:

  • het geven van boeiend onderwijs, alle kinderen moeten betrokken zijn bij wat zij leren en doen.
  • het benoemen van de krachten van de kinderen, door de leerkrachten, maar ook door andere leerlingen en het geven van gerichte complimenten.
  • het gebruik van veel verschillende didactische werkvormen, toegespitst op de verschillen in leerstijlen van kinderen.
  • de ruimte die de kinderen krijgen in de keuze van verwerken van het geleerde
  • de ruimte die kinderen krijgen in het meedenken in de eigen begeleiding
  • de ruimte die de kinderen krijgen in het (mee-) organiseren van activiteiten en andere zaken die de Perroen aangaan. De kinderraad is hier de spil in op schoolniveau.
  • de ruimte die er is om spontaan, onvoorbereid, in te spelen op actualiteit.
  • de inrichting van de lokalen, de hal en het speelterrein: er zijn rustige hoekjes, ruimtes waar je kunt samenwerken/samen spelen, plaatsen waar je ontdekkend bezig kunt zijn.
  • het met de kinderen reflecteren over wat gebeurd is en wat zij geleerd hebben.
  • het met ouders en anderen reflecteren op de wijze waarop wij met ons onderwijs omgaan.