Perroen ABC

Aanmelden

Als na een kennismakingsgesprek ouders/verzorgers kiezen voor OBS de Perroen, vullen zij een aanmeldingsformulier in. Deze aanmelding is officieel.

Als broertjes en/of zusjes al op de Perroen zitten is een kennismakingsgesprek niet meer nodig. Het invullen van een aanmeldingsformulier is mogelijk voldoende. Mocht u wel prijs stellen op een gesprek dan is dat uiteraard mogelijk.

Afmelden

Voor schooltijd kunt u uw zieke zoon of dochter telefonisch bij de conciërge, afmelden. Hij geeft dit door aan de leerkracht. Voor het aanvragen van verlof, zie ‘verlof’.

Afval

Om de afvalberg minder te laten groeien en de kinderen een goed voorbeeld hiervoor te geven, scheiden wij niet alleen het afval, maar proberen we ook zo weinig mogelijk afval te ‘produceren’. We vragen ouders/verzorgers drinken mee te geven in bekers en niet in drinkpakjes. Als, om welke reden dan ook, dit een keer niet lukt, dan gaan de lege pakjes weer mee naar huis. Blikjes zijn niet toegestaan.

Bovenbouw

In de meeste gevallen: groep 5 t/m 8.

Combinatiegroepen

Vanuit overwegingen van klassenmanagement, kiezen wij voor enkele (homogene) groepen en niet voor combinatiegroepen. Als er, gezien het aantal kinderen in een bepaalde groep, een hele groep niet mogelijk is, dan  gaan we groepen combineren. In 2019-2010 hebben we een groep 1-2 en een groep 2-3. 

We kiezen wel bewust voor een combinatiegroep bij kleuters. Deze kinderen zijn nog zo jong dat het ontwikkelingsniveau nog heel erg verschilt en er meer individuele en in kleine groepjes ontwikkelingsgerichte activiteiten plaatsvinden. We kunnen daarom gerichter aansluiten bij de naaste zone van ontwikkeling.

 

Computers

De computer is niet meer weg te denken uit ons leven en dus ook niet uit de school. Behalve het leren tekstverwerken, wordt er in het leerproces (leren lezen, rekenen, spelling etc) gebruik gemaakt van de computer.

 

Continurooster

Voor  vakanties maken we gebruik van een continurooster. Alle kinderen blijven met de leerkracht over en gaan dan om 14.00 u naar huis. Als er sprake is van een continurooster, dan is dat op de vrijdag.

Coöperatief leren

Samen leren is voor veel kinderen de meest efficiënte manier om te leren. Wij maken gebruik van veel verschillende vormen van samen leren. Deze werkvormen hebben een naam en de kinderen weten precies welke spelregels er bij de desbetreffende werkvorm hoort. Voorbeelden: Sta op en vertel; Eén uit de stapel; Om en om.

Eindtoets

In groep 8 wordt de eindtoets gemaakt. De toets wordt gemaakt als het schooladvies al gegeven is en dient ter bevestiging van dit advies. 

Fietsen

Lopend naar school komen is het handigst. Natuurlijk is fietsen ook een mogelijkheid. De fietsenstalling voor de kinderen vanaf groep 3 is achter de school. De kinderen zetten de fietsen naast die van hun klasgenootjes. Bordjes geven aan waar. Voor de school, alleen bij het schuine stuk, kunnen de kleuterfietsjes geparkeerd worden.

Fietsexamen / Verkeersexamen

In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. Het landelijk schriftelijk examen moet gehaald zijn en de fiets ‘goedgekeurd’ , voordat het echte fietsexamen wordt afgenomen.

Gastlessen

Elke groep krijgt verschillende keren per jaar les van een gastdocent. Mensen, soms ouders of grootouders, met speciale kennis of ervaring komen hierover vertellen en/ of werken praktisch met de kinderen (sport, beeldend vormen, dans). De eigen leerkracht is dan altijd aanwezig en is eindverantwoordelijk voor wat er gebeurt tijdens deze lessen.

Gymnastiek

Vanaf groep 3 gaan de kinderen één- en later tweemaal in de week in een (lange) rij naar het gymlokaal dat OBS de Kring ligt. Meestal zijn de kinderen lichamelijk zo bezig geweest dat zij aardig transpireren. Vanuit hygiënisch oogpunt douchen de kinderen zich of frissen ze zich op met een washandje na het sporten. Behalve een handdoek (en schone sokken) hebben zij ook een washandje bij zich als ze  niet  douchen. Met een washandje zijn het gezicht, de oksels en voeten goed te wassen.

Huiswerk

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen wekelijks structureel huiswerk. Het voorbereiden van een spreekbeurt, boekbespreking of een ander soort ‘presentatie’ vindt in alle groepen plaats. In overleg met ouders wordt er mogelijk extra oefenstof voor een bepaald vak meegegeven.

Informatie via Isy

Alle schriftelijke informatie ontvangen ouders en opvoeders via een beveiligd digitaal communicatiesysteem. Ouders moeten zich hiervoor  registreren. Een uitnodiging hiervoor ontvangen zij via de school.

Leerkrachten gebruiken Isy om ouders te informeren over wat er zoal in hun specifieke groep gepland is, plaatsen een verslagje over een activiteit of doen een oproep mee te helpen of de kinderen iets mee te geven. 

Informatie die voor alle ouders van belang is wordt door een vertegenwoordiger van een werkgroep of door de directie verstuurd.

Informatieavond

De tweede woensdagavond van het nieuwe schooljaar zijn alle ouders/verzorgers uitgenodigd kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) van hun zoon/dochter. We gaan met u in gesprek over zaken die het komende schooljaar gepland zijn, over wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden.

Inlopen / Oefenen

Vanaf de 4e verjaardag komen de meeste kinderen op school. Een week of drie voor deze speciale dag neemt de leerkracht contact op met de ouders om af te spreken op welke wijze er ‘geoefend’ gaat worden. Dit inlopen of oefenen gaat altijd in overleg met de ouders. Soms gaat het om een aantal ochtenden, soms al om hele dagen.

Jaarsluiting

De donderdag voor de kerstvakantie sluiten we het kalenderjaar feestelijk af. De ene keer doen we dit met een gezamenlijk ontbijt, de andere keer met een ‘kerstdiner’ en soms ook met een heel andere activiteit.

Kalender

De schoolkalender wordt in de eerste week van het schooljaar meegegeven. Voor elk gezin is er één. Voor extra exemplaren kunt u terecht bij de conciërge.

Kanjertraining

‘Iedereen wil te vertrouwen zijn’, dat is het uitgangspunt van de Kanjertraining waar OBS de Perroen voorjaar 2015  kennis mee maakte. Er wordt in de groepen dus regelmatig gesproken over en gewerkt aan vertrouwen. Als je in de wereld van vertrouwen zit, zit je lekker in je vel, hou je rekening met de ander. Zit je niet lekker in je vel, dan kom je al snel in de wereld van wantrouwen en dan doe je dingen die je eigenlijk niet echt wil: plaag je, pak je iets af, scheld je een ander uit of trek je je terug. De Kanjertraining leert de kinderen en ons hier bewust van te zijn; bewust van het verschil tussen gedrag en ‘zijn’ en ook bewust te zijn van het effect van je gedrag.

De effecten van het gebruik van de Kanjertraining en de daarbij horende ‘Kanjertaal’ zijn  goed merkbaar binnen onze school. We zien dat het aantal incidenten en pestsituaties duidelijk is verminderd. (alle pestmeldingen en incidenten worden geregistreerd) Toch kunnen we nog veel meer bereiken door nog duidelijker en consequenter de kanjertaal te gebruiken en daarnaar te handelen. De samenwerking met ouders, is hierin bijzonder van belang.

Klachtenregeling

Bent u teleurgesteld in de acties en/of reacties van teamleden dan vragen we u hier niet mee te blijven lopen, maar dit met deze mensen zelf te bespreken. Voelt u zich niet gehoord of begrepen, dan kunt u naar de directie. Davina Deiana en Jeroen Kleijnen zijn degenen bij wie u terecht kunt als u uw zorg wilt delen met hen als vertrouwenspersoon. Zij luisteren en wijzen, indien nodig, u de verdere wegen naar de vertrouwenspersoon van de Stichting kom Leren: dhr. Roland de Vries of eventueel naar de klachtencommissie: Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. (www.onderwijsgeschillen.nl/klachten)

 

Knooppunt overleg

Ongeveer 6 keer per jaar vindt er overleg plaats tussen de scholen OBS de Perroen en OBS de Kring met de Jeugdarts, Team Jeugd van de gemeente Maastricht en School maatschappelijk werk.

Tijdens het knooppuntoverleg wordt er besproken welke zorg en ondersteuning voor het kind nodig is en hoe zorg en onderwijs afgestemd kunnen worden. Hierbij wordt altijd uitgegaan van het principe 1 kind, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Vooraf worden ouders geïnformeerd en/of uitgenodigd als een leerling besproken wordt; er wordt expliciet toestemming gevraagd middels een toestemmingsformulier. Uiteraard kunnen ouders ten allen tijde zelf het initiatief nemen om in gesprek te gaan met één van de knooppunt partners.

Les- / schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30 – 11:45 en 12:45 – 15:00 uur.
Woensdag: 8:30 – 12:30 uur.

De kleuters hebben op vrijdag.

Om 8:20 gaat de deur open. De kinderen komen, met of zonder ouders binnen en gaan naar hun lokaal. De leerkracht is er op dat moment hoofdzakelijk voor de kinderen. Korte mededelingen kunnen gedaan worden. Vragen ‘Hoe het met het kind gaat’ en (andere) gesprekken hebben we liever na schooltijd.

Om 8.30 beginnen de lessen.

Als om 12.40 de bel gaat verzamelen de kinderen zich bij hun leerkracht, die hen buiten komt ophalen. Kinderen die thuis hebben gegeten mogen vanaf 12.35 op het schoolplein.

Kleuters kunnen om 11:45 en 15:00 opgehaald worden bij de kleuteruitgang. De kinderen van groep 3 t/m 8 komen via de hoofdingang naar buiten.

Lessen

De schooldagen beginnen om 8.30 uur. De kinderen kunnen, al dan niet vergezeld door (groot-)ouders en/of verzorgers of oppas, vanaf 8.20 uur binnenkomen en gaan naar hun lokaal. De leerkracht is er op dat moment hoofdzakelijk voor de kinderen. Korte mededelingen kunnen gedaan worden. Vragen ‘Hoe het met het kind gaat’ en (andere) gesprekken hebben we liever na schooltijd.
Om 8.30 u. verwachten we dat alle kinderen binnen zijn en de ouders buiten, zodat de lessen kunnen beginnen.

Alle groepen hebben een eigen lesrooster, gebaseerd op de informatie die de leerkracht van het vorig jaar gegeven heeft. Dat rooster houdt rekening met de kenmerken van de groep. Hebben meer kinderen in een groep moeite met technisch lezen, dan zal er meer tijd ingeruimd zijn voor lezen. Dat zelfde geldt uiteraard ook voor de andere vakken. Is een groot deel van de groep ‘energiek’ dan zullen lessen wellicht korter zijn of afwisselender. De overdracht van de groep in z’n geheel, het groepsbeeld, heeft het afgelopen schooljaar specifiek aandacht gekregen.

Natuurlijk zijn er ook individuele verschillen. Zo zal het ene kind meer rekentijd hebben en de ander meer leestijd. Bij de voorbereiding van de lessen wordt gewerkt aan een zo effectief mogelijk omgaan met de onderwijstijd.

Lunchen op school

OBS de Perroen wil kinderen de gelegenheid geven om tussen de middag hun zelf meegenomen lunch te gebruiken in een ontspannen, “huiselijke”, veilige omgeving. Om hier vorm aan te geven richten we ons op de kernen die in deze doelstelling genoemd worden:

‘Meegenomen lunch gebruiken’

Kinderen krijgen van hun ouders/verzorgers hun lunchpakketje mee. De hoeveelheid wordt door de ouders bepaald, net als de inhoud van het broodtrommeltje. Een gezonde lunch wordt gestimuleerd door positief op gezonde inhouden te reageren. In de onderbouw worden ouders door leerkrachten aangesproken als het gehalte ‘zoet’ wel erg groot is. Snoep moet weer mee terug naar huis. In de bovenbouw worden de kinderen hier zelf op aangesproken. Blijft dat we als school niet willen bepalen welk beleg er op een boterham mag zitten.

‘Ontspannen’

In het onderwijs wil OBS de Perroen tegemoet komen aan de verschillen die er zijn tussen kinderen. Dat betekent dat er rekening gehouden wordt met leerstijlen, tempo in het opnemen van de kennis en opdoen van vaardigheden, verschil in talenten en interesses. Ook de wijze van ontspannen, energie opdoen voor een (school)middag, verschilt: Waar de een het liefst rustig leest, komt de ander juist bij van het spelen van een partijtje voetbal of schaak.

Het schoolterrein biedt afwisseling voor verschillend spel. Binnen kunnen kinderen zelf rustig tekenen, schaken of een boek lezen. Afwisselend spel wordt gestimuleerd; klaargezet, voorgedaan, meegespeeld enz. Natuurlijk kan er worden voorgelezen.

‘Huiselijk’

De wijze waarop thuis gegeten wordt is verschillend: aan tafel, bij de televisie, lopend of spelend. Met deze verschillen willen we geen rekening houden. Onder ‘huiselijk’ verstaan we ‘rustig en met aandacht voor het eetmoment’. Alle kinderen zitten op een stoel en aan een tafel.

Een speciale eetkamer met gedekte tafels zou prettig zijn, maar we moeten het doen met de eigen lokalen, waar dus ook gewerkt wordt. Kinderen wassen vooraf hun handen, blijven zitten tijdens het eten en mogen rustig met elkaar praten.

Tussen 11:45 en 12:45 uur is er géén school, het is een tussenschoolse periode, waarin een duidelijk andere (ontspannen) sfeer mag hangen dan onder de schooltijd.

 

‘Veilige omgeving’

 

Het is belangrijk dat er een positieve sfeer hangt tijdens de lunchpauze. Als er sprake is van conflicten, dan heeft dit effect op de sfeer tijdens deze pauze, op het gedrag van de kinderen en op de concentratie op het werken in de middag. Leerkrachten, overblijfkrachten en kinderen zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat kinderen positief, benaderd worden, maar wel duidelijk hun grenzen moeten weten.

Ruzies ‘mogen’, ook dat zijn leermomenten.

Hoe wordt het lunchen op school georganiseerd?

 • Om 11:45 uur gaan de kinderen die thuis eten naar huis.
 • De anderen blijven in het lokaal en lunchen samen met de leerkracht. De aanwezige overblijfkrachten zijn ondersteunend in vooral de onderbouwgroepen aanwezig.
 • Als de trommeltjes leeg zijn, maar niet voor 12:00 uur, gaan de meeste kinderen naar buiten.
 • Overblijfkrachten en 2 leerkrachten zijn met de kinderen buiten.
 • De kinderen die er voor kiezen om binnen te blijven kunnen rustig lezen of een spelletje doen in het extra lokaal/de bieb. Daar is een overblijfkracht aanwezig.
 • Om 12:40 uur gaat de bel en gaan de kinderen bij hun leerkracht in de rij staan om naar binnen te gaan.

Medezeggenschapsraad

In de M.R. zijn de ouders en teamleden vertegenwoordigd die mee willen denken en beslissen over de visie en het beleid dat daaruit voortvloeit. Om lid te kunnen worden van de M.R. zijn er jaarlijks verkiezingen.

Meervoudige intelligentie

Je kunt op verschillende gebieden slim/intelligent zijn: beeldslim, muziekslim, woordslim, natuurslim, bewegingslim, rekenslim. Waar je slim in bent ligt je motivatie, je kracht. Deze krachten uit te bouwen en andere intelligenties aan te spreken, is onze uitdaging, onze taak.

Mindmappen

‘Hoe overleef ik het informatietijdperk?’ Mindmappen is een manier om informatie effectief te verwerken, hersenonderzoek heeft dit uitgewezen. Bij mindmappen, wat eigenlijk een wijze van noteren is, staat een centraal woord in het midden. Verschillende takken in verschillende kleuren geven de ‘onderdelen’ of hoofdstukken weer. De kinderen leren hier al gebruik van te maken in de kleutergroepen. Je kunt op deze wijze gemakkelijk (ideeën) inventariseren, je spreekbeurt voorbereiden of een samenvatting maken van een tekst of les.

Nieuwsbrief

OBS de Perroen verstuurd vanaf schooljaar 2018-2019 geen nieuwsbrieven meer. Alle informatie ontvangen ouders, opvoeders, via ISY, het beveiligde digitale communicatiesysteem.

Onderbouw

In de meeste gevallen groep 1 t/m 4. Soms wordt er apart gesproken over de ‘kleuterbouw’.

Oudervereniging

Bijna alle ouders van de kinderen van OBS de Perroen zijn lid van de oudervereniging Perroen (OVP) . Jaarlijks vindt er een ledenvergadering plaats, waarin het bestuur van de vereniging terugblikt op de activiteiten van het voorgaande schooljaar en daar financieel verantwoording over aflegt. tevens worden de plannen voor het volgende schooljaar aan de aanwezige ouder voorgelegd. en de plannen voor het komende schooljaar voorlegt. De OVP denkt actief mee met zaken die op de Perroen spelen en vervult hiermee een rol als denktank.

Overblijven

Alle kinderen kunnen tussen de middag, begeleid door de leerkracht en eventueel een overblijfkracht, hun lunchpakketje opeten. Voor meer informatie verwijzen we naar de website en de brief die aan het begin van het schooljaar meegeven wordt en bij de L van Lunchen op school.

Pestprotocol

Pesten is ontoelaatbaar. Dat betekent dat we duidelijk handelen naar kinderen die pesten, die gepest worden en de meelopers.

Hoe wij handelen staat beschreven in ons ‘Pestprotocol’. In (bijna) alle gevallen worden de ouders/verzorgers van zowel de gepeste als de pester, door de leerkracht benaderd.

Rapporten

Begin februari en aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen vanaf groep 3 hun rapport mee naar huis. Zo’n rapport vraagt om een gesprek, een uitleg. Wij nodigen daarom alle ouders/verzorgers uit om samen, met het rapport als uitgangspunt, te spreken over de ontwikkeling van de leerling.

Ook de met de ouders/verzorgers van de kleuters spreken we in deze periode over de ontwikkeling die hun kleuter doormaakt. Voor het gemak noemen we dit ook een rapportgesprek.

Regels

Kinderen zijn op school om te leren. Het beste leer je, als je lekker in je vel zit. We moeten er dus samen voor zorgen dat iedereen zich goed voelt en (dus) goed kan leren. De schoolregels zijn hierop gebaseerd.

OBS de Perroen heeft een aantal schoolregels geformuleerd vanuit het principe dat iedereen te vertrouwen wil zijn en gericht is op het welbevinden van de ander.

De kern van deze regels zijn:

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • niemand lacht uit
 • niemand blijft zielig

Als de ander iets doet wat jij niet prettig vindt,  dan vraag je of hij/zij daarmee wil stoppen, omdat jij er last van hebt. Je wacht op het antwoord. Is dit ‘Ja’, dan mag je er vanuit gaan dat de ander stopt met dit gedrag. Wordt er niet gestopt, of ‘nee’ gezegd, dan vraag je het nog een keer. Wordt er nog niet gestopt of ‘nee’ gezegd, dan kun je naar een klasgenootje/maatje en zegt duidelijk ‘Dan niet! Jammer dan!’ en gaat met een ander kind spelen. Houdt het niet op, dan ga je naar de leerkracht. Deze handelt vanuit dezelfde taal. Stopt het niet, dan ben je niet te vertrouwen en volgt er een consequentie.

Is er sprake van  pestgedrag, verbaal of fysiek, dan wordt er contact opgenomen met de ouders. Het gesprek dat dan plaatsvindt is bedoeld om vertrouwen te herscheppen en dus herhaling te voorkomen. Vanaf voorjaar 2018 hanteren we het pestprotocol zoals de Kanjertraining deze aangeeft.

 

Schoolbenodigdheden

In groep 3 krijgen de kinderen een driehoekig potlood, kleurtjes, liniaal, gum en een ‘werktakenmapje’. Een etui of pennenmapje nemen de kinderen zelf mee van huis. We adviseren zelf een plakstift en schaar in hun laatje te hebben. Natuurlijk zijn deze ook op school aanwezig, maar zelf hebben is handiger.

Halverwege groep 3 wordt er geadviseerd om een vulpen aan te schaffen. Het liefst een Lamyvulpen die, tegen inkoopsprijs, op school te koop is. Ook vullingen die bij deze pen horen, zijn via school (€1,40) te koop.

Vanaf groep 4 willen we graag dat de kinderen een eigen klapper op school hebben om de kopieën die zij krijgen in te ordenen en te bewaren. Puntenslijpers, potloden, stiften, kleurtjes enz. nemen zij van thuis mee.

Schoolplan

Het schoolplan is een document waarover elke school dient te beschikken. In het schoolplan staat beschreven op welke wijze de school het onderwijskundig beleid, het financieel beleid en het personeelsbeleid heeft vormgegeven.

Het schoolplan is met name bedoeld als document waarmee verantwoording afgelegd wordt naar het personeel, de ouders, vertegenwoordigd in de M.R., het bevoegd gezag en de inspectie. Het huidige schoolplan is opgesteld voor de jaren 2015-2019. Het schoolplan ligt voor iedere belangstellende ter inzage op school.

Schoolreis

Groep 1 t/m 7 gaan een dagje uit met je klasgenoten. Het is vooral de bedoeling dat de kinderen met hun klasgenootjes een leuke dag hebben, waarbij ontdekken en spelen de hoofdmoot zijn van het programma.

De kleuters gaan op dagkamp, meestal bij de kinderboerderij. De groepen 3, 4, 5 en 7 gaan een dagje uit in de buurt van Maastricht.

Groep 6 gaat ‘echt’ op schoolreis: met de bus naar bijvoorbeeld Klein Zwitserland of Irrland. 

Schooltuin

Wij vinden het belangrijk dat we kinderen in hun ‘vrije tijd’ verschillende manieren van buiten zijn kunnen aanbieden. Ontdekkend spelen, bezig zijn in de natuur, is hier een onderdeel van. Kinderen bouwen graag, vandaar het zand en de stenen; ze rennen graag, vandaar de tegels en de hoogteverschillen op het plein; kinderen willen zich soms even terugtrekken, vandaar alle hoekjes en het zintuigenpad achter de school; kinderen voetballen graag, vandaar de foamballen en tegels….

Het zintuigenpad achter de school is voornamelijk bedoeld om de natuur te ontdekken tijdens de natuurlessen.

Snoepen

Snoepen is ongezond, dat weten we allemaal. Snoep vinden de meeste kinderen wel (erg) lekker. Wat onder ‘snoep’ verstaan wordt is niet altijd even duidelijk. Wij willen geen ‘echt’ snoep, waarbij er sprake is van veel suikers, geur- kleur- en of smaakstoffen in verwerkt zijn binnen de school. Spekkies, lolly’s, zuurstokken etc zijn ‘verboden’ . Het ‘grijze gebied’ van cake, chips en wafels vinden we ook niet wenselijk, maar daar knijpen we (nog) een oogje voor dicht.

Team

Het team van de Perroen bestaat uit: leerkrachten, onderwijsassistent, conciërge, intern begeleider en directie.

Veiligheid

De veiligheid in en rond het schoolgebouw wordt gecontroleerd door de ARBO. De school heeft na de keuring een plan opgesteld om e.e.a. nog te verbeteren. De medezeggenschapsraad houdt in de gaten dat dit ook uitgevoerd wordt.

Daarnaast heeft OBS de Perroen 5 bedrijfshulpverleners, die elk jaar nascholing krijgen:  Davina Deiana, Ingrid van Loon, Jeroen Kleijnen, Patrick Geraerts en Vivian Rikers . Zij hebben EHBO en weten te handelen als er bijvoorbeeld brand zou zijn. Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gedaan.

OBS de Perroen heeft een veiligheidsplan. Deze treft u aan bij de downloads.

Verjaardag

Je bent maar één keer per jaar jarig en dat moet worden gevierd! Bij de verjaardagsstoel in de hal wordt een foto van de jarige gehangen, zodat alle ‘Perroeners’ weten wie er jarig is.

In de meeste groepen wordt in samenspraak met de ouders het moment bepaald dat de verjaardag gevierd wordt. Vaak willen ouders aanwezig zijn en delen in de feestvreugde; zij zijn van harte welkom! Natuurlijk vergt dit een afstemming vwb het tijdstip. 

Mocht de jarige willen trakteren, dan is een klassencadeau het meest favoriet. Het belangrijkste is dat de jarige in het zonnetje staat. 

Verlof

Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. Leerplicht houdt in dat een kind verplicht is om alle schooldagen en vastgestelde schooltijden aanwezig te zijn op school. Dit is geregeld in de leerplichtwet die op school ter inzage ligt.

Slechts in zeer beperkte gevallen mogen wij een kind verlof geven, bijvoorbeeld bij speciale familieomstandigheden, zoals een bruiloft.

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties mogen wij alleen geven als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U zult dit moeten aantonen, met een werkgeversverklaring. In twijfelgevallen vragen we om advies van de leerplichtambtenaar.

Voor het aanvragen van verlof kunt u bij de directie een formulier halen. Het ingevulde formulier bewaren wij in onze administratie een kopie hiervan krijgt u via de leerkracht weer terug, zodat ook hij/zij op de hoogte is. De directie is verplicht om ongeoorloofd verlof te melden bij de leerplichtambtenaar.

Werkgroepen

Voor de organisatie van veel activiteiten bestaat er een werkgroep. Naast leerkrachten zitten er in de meeste gevallen ook ouders in zo’n werkgroep. Zo hebben we de werkgroep verkeer, carnaval, sinterklaas, cultuur, enz. De ouderraad heeft meestal ook een vertegenwoordiging in zo’n werkgroep.

Ziekte

1. Als uw zoon/dochter ziek is meldt u dit, het liefst voor schooltijd, bij Patrick.

2. Als een leerkracht zich ziek meldt, proberen we een vervanger te vinden die de groep al kent. Als we vooraf weten dat het langer gaat duren, is het vinden van iemand die de hele periode de groep over kan nemen belangrijker.

Helaas hebben we vaak niet te kiezen en zijn we al blij dat er iemand is die de groep over kan nemen. In bijna alle gevallen heeft de leerkracht de planning voor die dag klaar liggen. Is de vervanger bekend met de kinderen, dan verloopt de vervanging over het algemeen soepel. Is hij zij een onbekende, dan zal een collega leerkracht/teamlid deze vervanger wegwijs maken met de groep klassen- en schoolorganisatie. De speciale leerlingenzorg staat in sommige gevallen even stil. Als de vervanger bepaalde zaken van een leerling moet weten, dan wordt dat doorgegeven.

Als de ziekte langer duurt, dan worden ouders/verzorgers hier schriftelijk van op de hoogte gebracht.

Zorg

Als de ontwikkeling van een kind gaat zoals het te verwachten is, maakt niemand zich zorgen. Op het moment dat er zaken opvallen m.b.t. deze ontwikkeling wordt dit besproken. Soms gebeurt dat op initiatief van de ouders, vaak op initiatief van de leerkracht. Onze intern begeleider Davina Deiana kan hierbij aanwezig zijn, om mee te denken en met mogelijke oplossingen te komen. Soms is het wenselijk dat er externe specialisten gevraagd wordt mee te denken. Dat gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Geen resultaat gevonden

Helaas is er geen resultaat op basis van deze query. Probeer het opnieuw of stel een vraag via het contactformulier.